Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Tietosuojaseloste

Lehtitarjouksia.com tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Huomioi, että tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Lehtitarjouksia.com palvelun käyttöä ja sinun henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä Tmi Tero Nukarinen toimesta. Kun siirryt Lehtitarjouksia.com sivustolta palveluiden, kauppojen tai lehtien kustantajien verkkosivustoille kehotamme sinua tutustumaan heidän omaan tietosuojaselosteeseensa ja henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn, sillä se saattaa erota meidän selosteestamme.

 

1. Rekisterinpitäjä

Lehtitarjouksia.com
Tmi Tero Nukarinen
Nukarisentie 44
63410 Rantatöysä

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Lehtitarjouksia.com
Tmi Tero Nukarinen
Tero Nukarinen
63410 Rantatöysä
info(at)lehtitarjouksia.com

 

2. Rekisterin nimi

Lehtitarjouksia.com markkinointirekisteri

 

3. Rekisteröidyt

Liittyminen tapahtuu sivustolla mahdollisesti olevilla kyselyillä, kilpailuilla, artikkelien / sivujen kommentointilomakkeilla, yhteydenottolomakkeilla tai uutiskirjeen lomakkeella.

Markkinointirekisterissä ovat kuitenkin vain ne verkkopalvelumme käyttäjät, jotka ovat vapaaehtoisesti halunneet liittyä siihen.

 

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään asiakkaiden antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

 

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta sekä –tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • kieli
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Tmi Tero Nukarinen

Tero Nukarinen

63410 Rantatöysä

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Tmi Tero Nukarisen verkkopalvelut sekä sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Tmi Tero Nukarisen muista rekistereistä, Tmi Tero Nukarisen yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Tmi Tero Nukarisen ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

Käytämme Benchmark Corporate HQ palvelun tarjoamaa-sähköpostipalvelua sähköisessä markkinoinnissa, jolloin henkilötietoja (sähköpostiosoite) siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle USA:han, joka kuuluu Euroopan yhteisön komission listalle niistä maista, joissa taataan tietosuojan riittävä taso.

 

9. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

10. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Tmi Tero Nukarisen työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Käytämme Benchmark Corporate HQ palvelun tarjoamaa-sähköpostipalvelua sähköisessä markkinoinnissa, jolloin henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle USA:han, joka kuuluu Euroopan yhteisön komission listalle niistä maista, joissa taataan tietosuojan riittävä taso.

Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

13. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Mahdollisesti manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja sen vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamatta siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen tai tarkentamiseen. Tmi Tero Nukarinen suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.

Tietosuojaseloste päivitetty: 22.2.2019